Caracterització de les restes de menjar l´Arboç

Resultats dels controls de les restes de menjar

A l´Ajuntament se li fan una sèrie de controls on s´identifiquen els impropis que contenen diferents fraccions recollides es tracten de caracteritzacions.

 

La qualitat de la recollida selectiva d’aquesta fracció ve donada per les caracteritzacions que l’Agència de Residus realitza de manera aleatòria al llarg de l’any. Aquestes caracteritzacions  consisteixen en agafar una mostra que correspon a una quarta part de la matèria recollida per tal de calcular les parts que no són restes de menjar, anomenats impropis, com poden ser ampolles, vidres, metall fèrric, tèxtil, etc. Un cop es té la mostra es determina el seu pes i tot seguit s’analitza manualment el contingut tot separant els diversos impropis de les restes de menjar.

 

 

 Els resultats d´aquestes caracteritzacions tenen un efecte directe econòmic, tant en els retorns com amb el que s´ha de pagar a la planta. Així, que major nivell d´impropis suposa major cost de tractament i menor retorn i viceversa.

 

Tot seguit, s´adjunten les caracteritzacions que s´han realitzat durant aquest temps a l´Ajuntament de l´Arboç i els seus corresponents resultats.

Residu Zero - Caracterització de les restes de menjar l´Arboç