Residu Zero

Residu Zero

Porta a Porta

Porta a Porta

Valorització energètica

Valorització energètica

Comunicació i informació ambiental

Comunicació i informació ambiental

Enllaços

Enllaços

Contacte

Contacte

Ajuntament de l'Arboç Mediambient

Valoritzaciˇ energŔtica

Valoritzar la fracció resta

Tenint en compte l’esforç que s’ha fet de millorar els nivells de recollida selectiva als tres pobles ens trobem que encara ens queda un 33%, 31,5% i 15,5% de fracció resta a l’Arboç, Sant Jaume dels Domenys i la Bisbal del Penedès respectivament.
 
Com el plantejament global del projecte és assolir el concepte de residu zero s’ha iniciat una estratègia de valorització de la fracció resta que consisteix en fer un triatge dels materials que encara són reciclables com les restes de menjar, paper i altres materials. Un cop eliminats aquests materials en el procés de pretriatge amb la fracció restant s’elabora el combustible sòlid recuperat.
 
Es tracta de la valorització de la fracció resta de la recollida municipal (RSU) mitjançant un procés de producció de CSR (combustible sòlid recuperat).
 
El CSR produït pot ser utilitzat, dins la mateixa instal·lació, com a matèria primera per a l’obtenció de combustible dièsel sintètic mitjançant un procés de despolimerització catalítica; o bé, pot ser utilitzat en altres plantes industrials com a font energètica en substitució de combustibles convencionals (majoritàriament carbó de coc utilitzat en empreses de grans consums energètics).
 
La valorització del RSU en la planta de conversió de CSR permet la recuperació del 90% del material alimentat, aconseguint fins a un 50% de CSR.
 
Aquestes dades de recuperació permeten afirmar que aquest procés de valorització porta associat també una reducció en les emissions de CO2. Cal tenir en compte que aquesta instal·lació redueix considerablement la quantitat de residus destinats a gestions finalistes com els dipòsits controlats de residus, i per tant, es redueixen les emissions de gasos contaminants d’efecte hivernacle presents en la biomassa dels residus que s’originen en aquestes instal·lacions.
 
Per altra banda, la utilització de CSR com a combustible de substitució en indústries amb un elevat consum energètic permet la reducció en les emissions de CO2, ja que aconsegueix evitar el consum de combustibles fòssils, com pot ser el carbó de coc. En els processos industrials en els que s’utilitza aquest combustible alternatiu s’ha estimat que per cada 1,5 tones de CSR consumit s’estalvia la utilització d’1 tona de carbó de coc, i per tant, es redueixen les emissions associades a aquesta quantitat de combustible fòssil.
 
A més, tenint en compte que part del CSR produït és biomassa, part de les emissions de CO2 generades en la seva posterior combustió no computen en el sumatori global d’emissions permeses a les indústries, segons els acords internacionals de reducció de les emissions atmosfèriques que estan actualment en vigor.
 
En el cas d’utilitzar el CSR generat com a matèria primera per a la producció de combustible dièsel sintètic, s’estalviarà el consum de gasoil d’automoció que es genera a partir de fonts no renovables, ja que aquest serà substituït pel dièsel generat a partir dels residus.
 
Tot aquest procés es porta a terme a la planta que té SANEA Tratamiento de Residuos S.L a Constantí. Cal tenir present que la planta de triatge, transferència i valorització de residus i tots els processos de gestió de residus que s’hi duen a terme estan dissenyats per obtenir el major grau de recuperació possible dels residus, aconseguint també un balanç energètic global del sistema sostenible.
 
Donada la recent implantació de tota aquesta estratègia està pendent de realitzar un blanc amb la finalitat de poder determinar quina quantitat de la fracció resta de cadascun dels tres municipis s’aprofita al llarg del procés i d’aquesta manera poder quantificar quin és el percentatge final de la fracció resta que ha d’anar a tractament final.
 
Per aquest motiu s’ha signat un conveni amb l’empresa SANEA per tirar endavant aquesta estratègia de valorització de la fracció resta.

 

Destacats