Residu Zero

Residu Zero

Porta a Porta

Porta a Porta

Valorització energètica

Valorització energètica

Comunicació i informació ambiental

Comunicació i informació ambiental

Enllaços

Enllaços

Contacte

Contacte

Ajuntament de l'Arboç Mediambient

Vaga en la recollida de la brossa al municipi de l´Arboç

Residu Zero

El projecte té per objectiu desenvolupar un sistema de gestió integrat de residus zero per als municipis, basat en els principis de reutilització, reciclatge i reducció dels residus que acaben en els abocadors. Per fer front a aquest repte, el projecte es centra en accions de sensibilització dirigides.
En el marc del projecte ZERO WASTE es preveu la realització de les següents activitats:

- el desenvolupament d’un pla de comunicació del projecte; una pàgina web, fulletons, pòsters, material publicitari; una campanya de premsa i mitjans de comunicació; organització de jornades informatives amb tallers temàtics i exposicions.

- el desenvolupament d’enquestes i l’anàlisi de sistemes de residus zero per avaluar els mètodes de gestió de residus dels municipis. L’estudi dels requisits operatius per a la implementació d’instal·lacions municipals de compostatge de residus orgànics domèstics.

- l’intercanvi d’experiències en: l’anàlisi dels inventaris de les millors i les pitjors pràctiques i d’anàlisis DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) transnacionals; organització de tallers sobre mètodes de gestió de residus i  resolució comuna sobre l’aplicació de residus zero.

- la implementació del procediment de sistemes alternatius de gestió de residus en municipis, composat de directrius pràctiques per a cada municipi pilot i aplicació pilot.

- el desenvolupament d’eines de política regional: la creació d’un manual general sobre el procediment d’implementació de sistemes alternatius de gestió de residus i una eina interactiva de suport per a la presa de decisions; la participació i l’intercanvi de coneixements per als treballadors municipals, responsables polítics i altres parts interessades.

- l’aplicació pilot de compostatge domèstic per a un determinat nombre de llars.

Destacats