Residu Zero

Residu Zero

Porta a Porta

Porta a Porta

Valorització energètica

Valorització energètica

Comunicació i informació ambiental

Comunicació i informació ambiental

Enllaços

Enllaços

Contacte

Contacte

Ajuntament de l'Arboç Mediambient

QuŔ Ús el porta a porta?

Sistema de recollida Porta a Porta

El model de recollida Porta a Porta que consisteix en la recollida de les fraccions segons un calendari preestablert i en el mateix punt de generació dels residus, és a dir, al porxo de casa, de l’edifici o del comerç. Existeixen varis models de porta a porta, on es pot anar des de la recollida de dues fraccions (rebuig i restes de menjar) fins la recollida de la totalitat de fraccions (restes de menjar, rebuig, paper, envasos i vidre).  Per tant, cada domicili disposarà dels seus cubells per a poder participar activament en el sistema, desapareixent els contenidors del carrer de les fraccions que ara es recullen porta a porta. El model a aplicar dependrà de l’estudi previ de la tipologia del municipi tenint en compte que com major sigui el nombre de fraccions recollides PaP el percentatge de recollida selectiva serà major.

Situació actual del PaP
El primer poble en iniciar el sistema de porta a porta a Catalunya va ser Tiana al 2000. A partir d’aquesta experiència molts municipis es van anar a unint al model PaP sent a l’actualitat uns 100 municipis que recullen selectivament la brossa mitjançant aquest sistema.
L’Arboç realitza la recollida Porta a Porta: L’Arboç, des del 2009.
En el moment que es decideix fer el PaP cal posar a disposició de la població tota una sèrie de serveis per a que es pugui dur correctament la separació de tots els residus, és el cas de la recollida d’andròmines i trastos vells, la recollida de restes vegetals i acostar una deixalleria mòbil a la població.
 
 
Resultats del Porta a Porta vs sistema de contenidors a la vorera
 
Com s’ha comentat anteriorment els resultats de l’aplicació del model PaP són molt positius en diferents aspectes. S’assoleixen nivells de reciclatge del 70% mentre que la mitjana dels contenidors de vorera és de 35% Per tant, la fracció resta que acaba a disposició final (abocador a o incineradora) és molt menor amb el porta a porta. A més, és recull una major quantitat de FORM al voltant 300 g FORM/hab·dia i la qualitat de la fracció orgànica amb el mètode PaP és superior que amb els contenidors de superfície, habitualment menys del 5% d’impropis.

En un altre àmbit on es reflecteixen els resultats del porta a porta és a nivell econòmic, si el disseny i la implantació s’han dut de manera adequada, el balanç econòmic pot esdevenir favorable tenint en compte l’aplicació del cànon i el retorn d’aquest. Aquest fet, pot permetre no haver d’augmentar la taxa de la brossa en els municipis on es duu a terme el PaP i fins i tot al transcurs dels anys i la consolidació del sistema aquesta es podria veure rebaixada.
Destacats