Residu Zero

Residu Zero

Porta a Porta

Porta a Porta

Valorització energètica

Valorització energètica

Comunicació i informació ambiental

Comunicació i informació ambiental

Enllaços

Enllaços

Contacte

Contacte

Ajuntament de l'Arboç Mediambient

Què se´n fan dels residus un cop recollits de la porta de casa?

Un cop el veí o veïna deixa el cubell davant de casa seva l’empresa encarregada de la recollida diposita el contingut del bujol al camió corresponent. En algun cas, aquest pot estar bicompartimentat, és a dir, el mateix camió disposa de dos espais diferenciats per abocar-hi dues fraccions diferents.
 
Un cop recollits els materials tenen diferents destinacions així els envasos lleugers són portats a una planta de triatge, on separen els diferents envasos i plàstics segons la seva composició. D´aquesta manera es té un material homogeni per entregar-lo al recuperador especialitzat en aquell tipus de material. El paper i cartró es porta al recuperador de la mateixa manera que el vidre.
 
Els envasos es transporten fins a la planta de Grinyó a Constantí, el paper a la planta de Saica Natur a Vilallonga del Camp i el vidre a la planta d´en Daniel Rosas del Prat de Llobregat.
 
Les restes de menjar es porten a la planta de compostatge de Sant Pere de Ribes. 
 
Pel que fa al rebuig es porta a Sanea Tratamiento de Residuos a Constantí on en primer lloc fan un triatge retirant la matèria orgànica que no s’hagi separat correctament i que es pot trobar barrejada amb el rebuig. Amb el material sobrant de la fracció resta fan combustible sòlid recuperat o dièsel sintètic. Mitjançant aquest sistema es vol arribar a l’anomenat “residu zero” consistent en aprofitar en la mesura del que sigui possible tot el material i reduint al màxim la fracció que es destina a disposició final.
Destacats